Holme Olstrup Antenneforening                                                          

  HOAF

   Vi ses her på.... 
 
www.hoaf.net
 

   

 

      Etableret i 1978


Formandens beretning til generalforsamlingen 2004.

Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus, Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 29. marts 2004. Kl. 19.30

Indledning

Lad mig indledningsvis præsenter bestyrelsen, som den konstituerede sig efter sidste års generalforsamling næstformand Peter von der Wehle, kasserer Lis Jensen, sekretær Nils Johnsen, tekniskansvarlig Erik Andersen og formand John Christiansen.

Endvidere vil jeg også præsentere vores servicepartner Dansk Kabel TV A/S, der i aften er repræsenteret ved områdechef Torben Wulff.

Medlemmer

Antallet af medlemmer talte ved årsskiftet 415  ud af 442 mulige. Der har i det forløbne år været en tilgang på 47 nye medlemmer, hvoraf de 43 fordeler sig med de 21 nye boliger på Løgvej (”Skovbo”) samt 22 nye boliger på Olstrupvej. 3 medlemmer har meldt sig ud, eller er blevet frakoblet, grundet manglende kontingent betaling.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i forbindelse med foreningens drift det seneste år afholdt 7 møder. 2003 har været et meget roligt år uden de store problemer og tiltag.

Ligeledes har der været afholdt to oprydningsdage på antennegrunden en i foråret, i forbindelse med klargøringen til jubilæumsreception og en i sensommeren.

Jubilæum

Den 2. februar 2003 kunne Holme-Olstrup Antenneforening fejre sit 25 år jubilæum. Dette blev markeret ved en jubilæumsreception på antennegrunden den 14. juni 2003 hvor samtlige medlemmer var inviteret. Inden jeg beretter om selve dagen, vil jeg gerne lave et historisk tilbageblik.

Lad mig starte med at læse et uddrag fra:

RADIO Magasinet
Nr. 4 – April 1948 – 22 Årg.

Fjernsynet kommer Ikke snart” sådan lyder overskriften !

”Der er nogle, der tror, at fjernsynet er på trapperne, fordi Statsradiofonien så småt begynder at orienter sig om, hvor langt man er kommet i enkelte af de store lande og fordi der er muligheder for, at der skal tages forsøg op med fjernsynet. Det er synd og skam at lade sådanne rygter stå upåtalt hen, idet de ikke kan andet end skade. De kan foregøgle dem, som ikke har anelse om vanskelighederne ved fjernsynet og om kostbarhederne i at sætte det i scene, at nu skal vi alle til at ”kigge radio”.

Dette er skrevet 30 år før grundlæggelsen af Holme-Olstrup Antenneforening.

Hvordan startede det hele - Historisk tilbageblik.

Den 29. nov. 1977 blev de første initiativer taget til grundlæggelsen af Holme-Olstrup Antenneforeningen, på et møde hvor fremsynet og initiativrig personer mødtes og dannet en arbejdsgruppe hvis formål var at undersøge mulighederne, samt interessen hos borgerne i Holme-Olstrup for etableringen af en antenneforening. Der var på det tidspunkt ca. 260 mulige medlemmer, af dem skulle der tilsluttes 60 % for at få projektet til at hænge sammen økonomisk.

Den 2. februar 1978 Var det så en realitet Holme-Olstrup Antenneforening blev dannet ved en stiftende generalforsamling. Der blev nedsat en bestyrelse, som i de efterfølgende måneder fik meget travlt med afdækning af tekniske løsninger og økonomien.

Den 19. maj 1978 blev der underskrevet en kontrakt med Sielex, og etablerings arbejdet startede umiddelbart efter. Ca. den 1. august var det så en realitet – de første husstande i den gamle bydel kunne se TV via fællesantennen. På det tidspunkt, var der mulighed for modtag følgende kanaler: TV Danmark, Sverige 1+2, Tyskland 1,2,3 og Radio FM Danmark og Sverige.

Jubilæumsreception på antennegrunden den 14. juni 2003 kan desværre ikke siges at være noget tilløbsstykke, men de 15-20 stykker der lagde vejen forbi og hilste på, blev budt på sandwich og dejligt koldt fadøl sponsoreret af Dansk Kabel TV. Torben Wulff fra Dansk Kabel TV demonstrerede internetopkobling og svarede på spørgsmål. Tak til Dansk Kabel TV.

Internettet

Hvad internetforbindelsen på vores ledningsnet angår, er der meget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne! Og tilgangen af medlemmer stiger stadig støt og roligt! Der er i dag tilsluttet 48,7 % af medlemmerne, hvilket er særdeles flot i forhold til andre foreninger.

Jeg skal gøre opmærksom på, at henvendelser vedrørende fejl og andre problemer med Internettet skal rettes til vores servicepartner Dansk Kabel TV, da internetkontrakten er en direkte aftale mellem DKTV og det enkelte medlem. Antenneforeningen stiller kun kabelnettet til rådighed.

I er dog altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål, kommentar eller problemer, I ikke har fået en afklaring på.

Programmer

Den 1. september 2003 hævede TV3 prisen med næsten 57 %! Hvilket har givet anledning til meget debat i antenneforeningskredse. Enkelte antenneforeninger valgte med virkning fra 1. september at opsige aftalen med VIASAT og fjerne TV3 fra programfladen. Og andre valgte at forsætte uændret og andre igen, at lade det være op til generalforsamlingerne.

Selvom TV3 er valgt ind som en del af programfladen i Holme-Olstrup Antenneforening mener bestyrelsen, at en prisstigning af denne karakter kræver en tilkendegivelse fra medlemmernes på, at TV3 stadig skal være repræsenteret som en del af programfladen. Derfor bliver det generalforsamlingen, som kommer til at bestemme, om TV3 fortsat skal være repræsenteret som en del af programfladen.

Den 5. radiokanal - SKY Radio, som er en ”Must Carry” kanal er for nylig implementeret, som en del af programfladen.

På nuværende tidspunkt er der ikke ”Must Carry” forpligtelser på den 6. radiokanal 100FM.

Som nogle måske har bemærket har vi fået sat en ny parabol op.  Den er sat op i forbindelse med digitaliseringen af ZDF, da det ikke var muligt at skifte hoved på den gamle parabol, hvilket var påkrævet for at nedtag ZDF digitalt.

Økonomi og visioner

Vores kasserer vil komme ind på regnskabet i detaljer, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at knytte et par ord til vores økonomi. Holme-Olstrup Antenneforening har en sund økonomi, både når vi taler anlægsaktiver og kassebeholdning.
Her er det meget vigtigt at pointere, at vi ikke har nogen gæld!
Dette skyldes udelukkende langsigtet planlægning og fornuftige handlinger i gennem tiden i form af udbygninger og investeringer på de rigtige tidspunkter, - og frem for alt først når de økonomiske rammer er tilstede. En kongstanke bestyrelsen har arbejdet efter i alle disse år - og fortsat vil arbejde efter.

Vi har i dag på mange områder et tidssvarende anlæg. Dette må dog ikke blive nogen sovepude!
Vi står i de kommende år, over for meget store udfordringer og investeringer, som vi allerede nu er nød til at begynde at planlægge og spare op til. – Regeringen har vedtaget, at der opbygges et jordbaseret digitalt sendenet, samt en opdeling af DAB radiokanalerne i to sendenet et øst og et vest for Lillebælt, implementering af digital distribution og DAB radiokanaler kanaler er lige om hjørnet. Vi vil rent lovgivningsmæssigt, med stor sandsynlig inden for en årrække blive pålagt at distribuere digitale kanaler helt ud til de enkelte medlemmer, hvilket kan gå hen at blive et bekosteligt krav. Samtidig åbner det dog mange nye muligheder, så som interaktivt TV, ”Video on demand” m.m.

Inden for en kort årrække kommer digitalisering af de resterende radio- og TV kanaler, hvis de forsat ønskes på programfladen, samt ønsker om nye kanaler og reducering af mastehøjden, idet den ” ikke holder evigt”.

For at opretholde det økonomiske fundament, og for at undgå store kontingentstigninger er vi nød til at have nogle klare visioner for, hvordan vi tiltrækker nye medlemmer og fastholder eksisterende. Det er ingen hemmelighed at udbuddet og konkurrencen på telemarkedet er meget i dag stor! Men det bliver endnu større i de kommende år!

Jeg er overbevist om, at hvis vi gør det rigtige i Holme-Olstrup Antenneforening – investerer på de rigtige tidspunkter og ”ikke hopper med på de nye bølger, før andre har betalt lærepengene”, så står vi meget stærkt som forening også i fremtiden.

Servicepartner

Bestyrelsen har i det forgangne år haft en løbende dialog og et enkelt møde med vores servicepartner Dansk Kabel TV om aktiviteterne på anlægget. Og sammenholdt med, at vi ikke fra medlemmerne har hørt klager over manglende evne og vilje fra vores servicepartner til at løse problemerne, tolker bestyrelsen det som et udtryk for, at vi stadig har et godt samarbejde med DKTV.

Opmærksomheden skal henledes til bagsiden af de udsendte kanaloversigter, hvoraf det fremgår, at medlemmerne skal ringe til Dansk Kabel TV i tilfælde af problemer med modtagelse af programmerne.

I er dog altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål, kommentar eller problemer I ikke har fået en afklaring på.

Afslutning

Efter 26 år i bestyrelsen har Erik Andersen, valgt ikke at modtage genvalg ved denne generalforsamling. Erik var med fra starten, hvor han sammen med andre visionære personer stemte dørklokker for at få aftalerne i hus til det, der endte med at blive Holme-Olstrup Antenneforening. Gennem årene har Erik på fornemste vis beklædt bestyrelsesposterne som formand og Teknisk ansvarlig. Vi kommer i bestyrelsen til at savne Eriks gode humør og store viden om anlæggets opbygning og historie. Der skal lyde en meget stor tak til Erik, for hans store indsats i gennem alle disse år.

Der skal også lyde en tak til Arne Jensen, som holder øje med hvem og hvor mange der møder op til generalforsamlingen. Dansk Kabel TV skal også have en tak for samarbejdet i det forgangne år. Ligeledes en meget stor tak til Per Rasmussen for hans arbejde som foreningens WEB-master.

Med disse ord slutter beretningen for året 2003, Tak for ordet!

John Christiansen
Formand

       ® Copyright HOAF            Antenneforeningen, hvor medlemmerne selv bestemmer!